Werkgroep Diaconie en Solidariteit

In Turnhout en Oud-Turnhout gebeurt heel veel op het gebied van diaconie en solidariteit, vanuit diverse groepen, organisaties en bewegingen. Wij kiezen er als PE niet voor om daarnaast een eigen werking op te zetten, maar wel om in deze groepen aanwezig te zijn en mee te werken. We zien het ook als onze specifieke taak om tussen al deze werkingen verbinding tot stand te brengen en wederzijdse ondersteuning te bevorderen. Graag laten we hier enkele groepen zichzelf voorstellen.

Marrakeshgroep vluchtelingen
Binnen de pastorale eenheid Clara van Assisi is de vrijwilligersgroep Marrakesh actief.Een 9-tal vrijwilligers zet zich onbezoldigd en zonder officiële steun in om hulpbehoevenden, zowel allochtonen als autochtonen, actief te ondersteunen en nabij te zijn.
We vertrekken daarbij bewust vanuit onze gelovige overtuiging en willen heel concreet vorm geven aan christelijke barmhartigheid en gastvrijheid.
‘Wat je aan de minsten van de Mijnen gedaan hebt, dat heb je aan Mij gedaan…’ is daarbij ons gelovig uitgangspunt.
Los van geloof, ras, taal of afkomst worden zowel gezinnen als individuele vluchtelingen, erkende en niet erkende, legaal of illegaal, …  breed ondersteund.
De vluchtelingencrisis van de afgelopen jaren en het falend asielbeleid hebben gemaakt dat in Turnhout en omgeving de nood aan ondersteuning heel groot is.
Ondertussen worden meer dan 250 vluchtelingen begeleid, afhankelijk van hun specifieke vragen en noden en binnen de beperkte financiële mogelijkheden die we als groep hebben. We werken volledig zonder subsidies en zijn in die zin ook heel onafhankelijk.
De 9 vrijwilligers werken vanuit dezelfde uitgangspunten en begeleiden elk een of meerdere gezinnen , afhankelijk van de draagkracht en de mogelijkheden. Via whatsap worden ervaringen gedeeld en houden we mekaar op de hoogte van onze concrete inzet. Whatsap wordt ook door de vluchtelingen als communicatiekanaal naar de vrijwilligers toe intens gebruikt.
Onze werking wordt concreet mogelijk gemaakt door een hele groep van sympathisanten die met hand- en spandiensten, met financiële steun of met concrete materialen onze oproepen bij concrete noden beantwoorden.
Enkele belangrijke uitgangspunten voor onze werking zijn:
-wederzijdsheid: we proberen mensen sterker te maken in de brede zin van het woord en staan open voor de rijkdom van hun cultuur, gastvrijheid, veerkracht, godsdienst…
De hartelijkheid en gastvrijheid zien we als een rijkdom en persoonlijke ver-rijk-ing.
-fundamenteel respect: iedereen wordt geholpen los van ras, religie, taal, geaardheid, … We gaan uit van een fundamenteel wederzijds respect
-gekwetste en kwetsbare mensen een stem geven zodat ze gehoord worden in onze maatschappij
respect voor rechten en plichten van elke burger in onze maatschappij
-mensen niet afhankelijk maken van hulp maar helpen om hun lot in eigen handen te nemen
-vooral de mens in al zijn waardigheid te ontdekken, te ontmoeten en nabij te zijn
-het evangelie en de ‘Blijde Boodschap’ in woord en daad beleven en tastbaar maken in onze midden
We willen ook heel bewust onze boodschap uitdragen naar anderen toe en vertellen over onze ervaringen, moeilijkheden, kracht en inspiratie. Daartoe getuigen we in vieringen, zorgen we voor inspirerende teksten in Kerk en Leven, voorzien we activiteiten die verbindend kunnen werken, creëren we ruime ontmoetingskansen.
Waar nodig geven we kwetsbare mensen een stem en komen we uitdrukkelijk op voor de rechten van mensen. Via contacten met officiële instanties als OCMW, gemeentelijke diensten, RVA, VDAB, mutualiteiten, ziekenhuizen, asielcentra, commissariaat, scholen… zorgen we ervoor dat  gekwetste en kwetsbare mensen gehoord worden.
De Marrakeshgroep bestaat uit de volgende medewerkers:
Peter Roge
Hilde Hendrickx
Sofie Broeckx
Tom Van Mierlo
Josine Desguin
Christophe Lebbe
André en Paula Van Bourgognie
Paul Proost

Oecumenische Diakonia “Het Vlot”
De vzw Oecumenische Diakonia “Het Vlot” ontstond in 1990. De financiële middelen voor deze werking werden verschaft door de kloostergemeenschap van het Heilig Graf, waarvoor onze blijvende dank. In de loop der jaren verruimde de  doelstelling van deze vzw zich tot de hulp aan alle mensen in moeilijkheden om een menswaardig leven en wonen (her)op te bouwen en hen zo kansen te geven om zich sociaal en materieel te integreren in onze samenleving.
In 2020 werd de doelstelling van de vzw geherformuleerd: “Geïnspireerd door het evangelie en vanuit haar christelijke basis wil de vzw Oecumenische Diakonia ‘het Vlot’ in de ruime regio, kwetsbare mensen ondersteunen en nabij zijn in hun maatschappelijk integratieproces. Er is bijzondere aandacht voor vluchtelingen en asielzoekers ongeacht hun religie, herkomst of filosofische overtuiging. De zorg voor een menswaardig bestaan voor elke kwetsbare mens is daarbij telkens het uitgangspunt en dit rekening houdend met de financiële mogelijkheden van de VZW. De VZW wil op deze wijze concreet vorm geven aan christelijke barmhartigheid.”
De vzw Oecumenische Diakonia “Het Vlot” bestaat uit de volgende medewerkers:
Dominee Marcel Pool, voorzitter
Diaken Charel Verhoeven, ondervoorzitter
Guy Vermaercke
Anneke Middag
Nel De Kiewit
Josine Desguin
Paul Proost
Dirk Godecharle
Sofie Broeckx